Friday, January 1, 2010

PAMBUNGAD NA TATARAMON

1 An Perlas nin Dakulang Kahalagahan iyo an seleksyon kan mga piling materyales na nagtutukar sa kadakulon na mga aspeto nin pagtubod asin doktrina kan An Simbahan ni Jesukristo nin Mga Banal sa Huring-Aldaw. An mga bagay na ini pinagproduser ni Propetang Joseph Smith asin pinagpublisa sa mga peryodiko kan Simbahan kan kapanahunan niya.

2 An enot na koleksyon kan mga materyales na pinagdadara an titulong Perlas nin Dakulang Kahalagahan pinaghimo kan 1851 ni Elder Franklin D. Richards, kaidto sarong miyembro kan Konseho nin Dose asin presidente kan British Mission. An katuyuhan kaini iyo an humimo nin mas madalion na pagkukuahan kan iba pang importanteng mga artikulo na kaidto limitado sana an sirkulasyon sa panahon ni Joseph Smith. Habang an kamiyembrohan kan Simbahan nagdadagdag sa palibot kan Europa asin Amerika nagkaigwa nin sarong pangangaipo na humimo kan mga bagay na ining nakahaya sana. An Perlas nin Dakulang Kahalagahan nagresibe nin lakopan na paggamit asin kasunod nagin sarong estandarte gibo kan Simbahan sa paagi nin aksyon kan Enot na Panguluhan asin kan heneral na kumperensiya sa Salt Lake City kan Oktubre 10, 1880.

3 Nagkakapirang mga rebisyon an pinaghimo sa mga laman habang an mga pangangaipo kan Simbahan an naghahagad. Kan 1878 mga porsiyon kan Libro ni Moises na dae nakapalaman sa enot na edisyon ipinagdagdag. Kan 1902 siyertong mga parte kan An Perlas nin Dakulang Kahalagahan na duplikadong materyal na pinagpublisa man sa Doktrina asin mga Tipan pinagharale. An paghusay na magin mga tsapter asin bersikulo, na igwang pamitisang nota, pinaggibo kan 1902. An enot na publikasyon sa doble-kolum na mga pahina, na igwang indeks, nangyari kan 1921. Mayo nin iba pang mga pagbabago na hinimo sagkod kan Abril 1976, kunsoaring na duwang bagay nin kapahayagan an ipinagdagdag. Kan 1979 ining duwang mga bagay pinaghale gikan sa An Perlas nin Dakulang Kahalagahan asin ipinagbugtak sa Doktrina asin mga Tipan, na kun saen sinda ngonyan nagbabasa bilang mga seksyon 137 asin 138. Sa presenteng edisyon nagkakapirang mga pagbabago an pinaghimo tanganing darahon an teksto pasiring sa kompormidad kan amay na mga dokumento.

4 An mga minasunod iyo an sarong halipoton na introduksyon sa presenteng mga laman:

5 Mga Seleksyon gikan sa Libro ni Moises. An gahi gikan sa libro nin Genesis sa Bibliya na pinagsalin ni Joseph Smith, na saiyang pinunan kan Hunyo 1830. Hilngon sa History of the Church, vol. 1, pp. 98-101, 131-139.

6 An Libro ni Abraham. An translasyon gikan sa nagkapira na Ehipsiyanong papyri na nag-abot sa mga kamot ni Joseph Smith kan 1835, na naglalaman nin mga surat kan patriarkang si Abraham. An translasyon ipinagpublisang pasurunod-sunod sa Times and Seasons magpoon kan Marso 1, 1842, sa Nauvoo, Illinois. Hilngon sa History of the Church, vol. 4, pp. 519-534.

7 Joseph Smith-Mateo. An gahi gikan sa testimonya ni Mateo sa translasyon kan Bibliya ni Joseph Smith. Hilngon sa Doktrina asin mga Tipan 45:60-61 nin huli sa banal na pagsugo tanganing mapoonan an pagsalin kan Bagong Tipan.

8 Joseph Smith-Historiya. Mga salik gikan sa opisyal na testimonya ni Joseph Smith asin historiya, na saiyang pinag-andam kan 1838, asin ini pinagpublisa na pasurunod-sunod sa Times and Seasons sa Nauvoo, Illinois, magpoon kan Marso 15, 1842. Hilngon sa History of the Church, vol. 1, pp. 1-44, para sa kumpletong kasaysayan.

9 Mga Artikulo nin Pagtubod kan An Simbahan ni Jesukristo nin Mga Banal sa Huring-Aldaw. An pinagtaram sa paagi ni Joseph Smith na pinagpublisa sa Times and Seasons kan Marso 1, 1842, na kaiba an sarong halipot na historiya kan Simbahan na kaidto binantog bilang an Wentworth Letter. Hilngon sa Historiya kan Simbahan, vol. 4, pp. 535-541.

MGA SELEKSYON GIKAN SA LIBRO NI MOISES

An salik gikan sa translasyon kan Biblia bilang ipinagpahayag ki Joseph Smith an Propeta, Hunyo 1830-Pebrero 1831.

TSAPTER 1

(Hunyo 1830)

An Diyos nagpahayag kan saiyang sadire ki Moises---Si Moises pinagbago---Komprontasyon ki Satanas---Kadakulon na mga pinag-erokan na mga kinaban an nahiling---Mga mundo na mayong bilang an pinaglalang sa paagi kan Ake---An gibo nin Diyos asin kamurawayan tanganing darahon na mangyari an immortalidad asin an eternal na buhay nin tawo.

1 AN mga tataramon nin Diyos, na siya an nagtaram ki Moises kan sarong panahon na kunsoarin si Moises pinagdara sa itaas nin sarong halangkawon na gayong bukid,

2 Asin saiyang nahiling an Diyos lalawgon sa lalawgon, asin siya nakipag-olay saiya, asin an kamurawayan nin Diyos yaon ki Moises; kun kaya si Moises nakapagtagal sa saiyang presensiya.

3 Asin an Diyos nagtaram ki Moises, na nagsasabi: Hilnga, Ako an Kagurangnang Diyos na Makakamhan, asin Daeng Katapusan an sakuyang pangaran; nin huli ta Ako daeng kapinunan nin mga aldaw o katapusan nin mga taon; asin bako daw na ini daeng katapusan?

4 Ain, hilnga, ika an sakuyang akeng lalake; kumbaya mansaya, asin Ako magpapahiling saimo kan madahumong gibo nin sakuyang mga kamot; pero bakong gabos, nin huli ta an sakuyang mga gibo mayong katapusan, asin man an sakuyang mga tataramon, nin huli ta sinda dae mag-uuntok.

5 Kumbaya, mayong tawo an makakahiling kan gabos kong mga gibo, laen lang na siya nakapaghiling na kan gabos kong kamurawayan; asin mayong tawo an makakahiling kan gabos kong mga kamurawayan, asin pagkatapos yaon pa sa laman sa ibabaw nin daga.

6 Asin Ako igwa nin sarong trabaho para saimo, Moises, sakuyang akeng lalake; asin ika yaon sa kaagidan kan sakuyang Bugtong na Pinili; asin an sakuyang Bugtong na Pinili iyo asin an magigin Tagapagligtas, nin huli sa siya pano nin grasya asin katotoohan; pero mayong Diyos na laen sako, asin gabos na mga bagay yaon sa presente sa sako, nin huli ta Ako nakakaaram sa sainda gabos.

7 Asin ngonyan, hilnga, ining sarong bagay Ako mapahiling sa saimo, Moises, sakuyang akeng lalake, nin huli ta ika yaon sa mundo, asin ngonyan Ako an magpapahiling kaini sa saimo.

8 Asin ini nangyaring naglipas na si Moises nagmansay, asin nahiling an mundo na kun saen siya pinaglalang; asin si Moises nakapaghiling sa mundo asin sa mga katapusan kaini, asin an gabos na mga kaarakian nin mga tawo na yaraon, asin pinaglalang; sa kapareho siya grabeng gayo an kangangalasan asin pagkahuyak.

9 Asin an presensiya nin Diyos nagbaya gikan ki Moises, na an saiyang kamurawayan dae nakalukob ki Moises; asin si Moises pinagbayaan sa saiyang sadire. Asin habang siya pinagbayaan sa sadire niya, siya natumba sa daga.

10 Asin ini nangyaring naglipas na idto nangyari sa lawig nin kadakulon na mga oras bago si Moises giraray naresibe an saiyang natural na kusog na siring sa tawo; asin siya nakapagsabi sa sadire niya: Ngonyan, nin huli kaining kausa ako nakakaaram na an tawo daeng kamugtakan, na an bagay ini kaidto dae ko pinaghuhuna-huna.

11 Pero ngonyan an sakuyang sadireng mga mata an nakapaghiling sa Diyos; pero bako an sakuyang natural, kundi an sakuyang espirituwal na mga mata, nin huli ta an sakuyang natural na mga mata dae nanggad makakapaghiling; nin huli ta ako dapat na nagkadaragang asin naggadan sa saiyang presensiya; pero an saiyang kamurawayan yaon sako; asin ako nakapaghiling kan saiyang lalawgon, nin huli ta ako pinagbag-o sa atubangan niya.

12 Asin ini nangyaring naglipas na kunsoarin si Moises nagsabi kaining mga tataramon, hilnga, si Satanas nag-abot sa pagtentar saiya, na nagsasabi: Moises, ake nin tawo, magsamba ka sako.

13 Asin ini nangyaring naglipas na si Moises namansayan si Satanas asin nagsabi: Siisay ka man? Nin huli ta hilnga, ako sarong akeng lalake nin Diyos, na kaagidan kan saiyang Bugtong na Pinili; asin haen baya an saimong kamurawayan, na tangani na ako dapat na magsasamba saimo?

14 Nin huli ta hilnga, ako dae makakapaghiling sa Diyos, laen lang na an saiyang kamurawayan maglulukob sako, asin ako pinagbag-o sa atubangan niya. Pero ako nakakahiling saimo sa natural na tawo. Bako daw na ini iyong gayo?

15 Pagbendisyunan lugod an pangaran nin sakuyang Diyos, nin huli ta an saiyang Espiritu dae man gabos na pinagwara gikan sako, o baya haen an saimong kamurawayan, nin huli ta ini baga kadikloman sa sako? Asin ako makakapaghusga sa tahaw mo asin an Diyos; nin huli ta an Diyos nagsabi sa sako: Magsamba ka sa Diyos, para saiya ka sana dapat na magsisirbe.

16 Magrayo ka digde, Satanas; dae mo ako pagdayaon; nin huli ta an Diyos mismo nagsabi sako: Ika baya kaagidan kan sakuyang Bugtong na Pinili.

17 Asin siya man nagtao sako nin mga kasugoan kunsoarin siya nag-apod sako luwas sa nag-aagabaab na palumpon, na nagsasabi: Mag-apod ka sa Diyos sa pangaran nin sakuyang Bugtong na Pinili, asin magsamba ka sako.

18 Asin giraray si Moises nagsabi: Ako dae mag-uuntok sa pag-apod sa Diyos, ako igwa pang ibang mga bagay na ipaghahapot saiya: nin huli ta an saiyang kamurawayan naglukob sako, na kumbaya ako makakapaghusga sa tahaw niya asin saimo. Maghale ka digde, Satanas.

19 Asin ngonyan, kunsoarin si Moises nakapagsabi kaining mga tataramon, si Satanas napakurahaw nin sarong makusog na boses, asin nagwala sa ibabaw nin daga, asin nagsugo, na nagsasabi: Ako an Bugtong na Pinili, magsamba ka sako.

20 Asin ini nangyaring naglipas na si Moises nagpoon na matakot na gayo; asin habang siya nagpoon na sa pagkatakot, saiyang nahiling an kapaitan nin impiyerno. Daeng pagkukulang, nangapudan sa Diyos, siya nagresibe nin kusog, asin siya nagsugo, na nagsasabi: Maghale ka sako, Satanas, nin huli ta ining sarong Diyos sana ako magsasamba, na iyo ngani an Diyos nin kamurawayan.

21 Asin ngonyan si Satanas nagpoon nang mangubog-kubog, asin an daga naglinog; asin si Moises nagresibe nin kusog, asin nag-apod sa Diyos, na nagsasabi: Sa pangaran nin Bugtong na Pinili, maghale ka digde, Satanas.

22 Asin ini nangyaring naglipas na si Satanas nagkurahaw nin sarong dakulaon na boses, na may pagtatangis, asin mga pagrait, asin pagrag-ot nin mga ngipon; asin siya naghale digde, magin gikan sa presensiya ni Moises, na siya dae na nahiling niya.

23 Asin ngonyan sa bagay na ini si Moises nagpatotoo; pero nin huli sa karigsokan ini dae nakamit sa pag-iriba nin mga kaarakian nin mga tawo.

24 Asin ini nangyaring naglipas na kunsoarin si Satanas naghale na gikan sa presensiya ni Moises, dangan si Moises nagtangad kan saiyang mga mata sa langit, habang napapano kan Espiritu Santo, na iyo an nagpatotoo kan Ama asin kan Ake;

25 Asin nangangapudan sa pangaran nin Diyos, saiyang nahiling an saiyang kamurawayan giraray, nin huli ta ini nakalukob saiya; asin siya nakadangog nin sarong boses, na nagsasabi: Paladan ka, Moises, nin huli ta Ako, an Makakamhan, pinagpili ka, asin ika paghihimoon na mas makusog kesa kadakol na mga katubigan; nin huli ta sinda magsusunod kan saimong sugo na siring baga na ika Diyos.

26 Asin uya, Ako kaiba mo, magin sagkod sa katapusan nin saimong mga aldaw; nin huli ta saimong ipagliligtas an sakuyang mga katawohan gikan sa kauripnan, na iyo ngani an Israel na sakuyang pinili.

27 Asin ini nangyaring naglipas, habang an boses padagos pang nagtataram, si Moises binaling an saiyang mga mata asin nahiling an kinaban, iyo, maski an kabilogan kaini; asin mayo ni sarong partikulo kaini na dae niya nahiling, namansayan ini sa paagi kan espiritu nin Diyos.

28 Asin saiyang nahiling man an mga nag-eerok kaini, asin mayo ni sarong kalag na dae niya nahiling; asin saiyang namansayan sinda sa paagi kan Espiritu nin Diyos; asin an saindang kabilangan dakulaon, na dae ngani mabibilang na siring sa baybay na yaon sa baybayon nin dagat.

29 Asin saiyang nahiling an kadakol na mga kadagaan; asin an lambang kadagaan pinag-apod na daga, asin igwa nin mga nag-eerok sa lalawgon kaini.

30 Asin ini nangyaring naglipas na si Moises nag-apod sa Diyos, na nagsasabi: Sabiha tabi sako, Ako nagngangayo-ngayo saimo, tadaw baya ta arog kaini an mga bagay, asin sa ano baya ta hinimo mo po sainda?

31 Asin hilnga, an kamurawayan nin Kagurangnan nakalukob ki Moises, na tangani baya si Moises nagtitindog sa presensiya nin Diyos, asin nakiolay saiya lalawgon sa lalawgon. Asin an Kagurangnang Diyos nagsabi ki Moises: Para sa sakuyang sadireng katuyuhan kaya Ako an naghimo kaining mga bagay. Uya baya an kadunungan asin ini yaon sako.

32 Asin sa paagi kan tataramon nin sakuyang kapangyarihan, Ako an naglalang sainda, na iyo ngani an sakuyang Bugtong na Piniling Ake, na iyo an pano nin grasya asin katotoohan.

33 Asin mga kinaban na mayong kabilangan Ako an naglalang; asin Ako man an naglalang sainda para sa sadire kong katuyuhan; asin sa paagi kan Ake Ako an naglalang sainda, na iyo ngani an sakuyang Bugtong na Pinili.

34 Asin an enot na tawo kan gabos na mga tawo sakong pinag-apod na Adan, na iyo an kadakol.

35 Pero an kasaysayan sana kan kinaban na ini, asin an mga nag-eerok kaini, Ako magtatao sa saimo. Nin huli ta hilnga, igwa nin kadakulon na mga kinaban na naglipas na sa paagi kan tataramon nin sakuyang kapangyarihan. Asin igwa nin kadakulon na ngonyan nagtitindog pa, asin daeng kabilangan sinda para sa tawo; kundi na gabos na mga bagay pinagbilang para sako, nin huli ta sinda sakuya asin Ako an nakakaaram sainda.

36 Asin ini nangyaring naglipas na si Moises nagtaram sa Kagurangnan, na nagsasabi: Mapano ka man lugod nin pagkaherak sa saimong surugoon, O Diyos, asin sabiha tabi sako an mapapanungod sa kinaban na ini, asin sa mga nag-eerok kaini, asin man sa mga kalangitan, asin dangan pa na an saimong surugoon magin kontento.

37 Asin an Kagurangnang Diyos nagtaram ki Moises, na nagsasabi: An mga kalangitan, sinda kadakulon, asin sinda dae mabibilang para sa tawo; kundi sinda pinagbilang para sako, nin huli ta sinda sakuya.

38 Asin siring na an sarong kinaban naglipas na, asin an mga kalangitan kaini magin iyo man sa ibang maarabot, asin daeng katapusan an sakuyang mga gibo, ni an sakuyang mga tataramon.

39 Nin huli ta hilnga, iyo ini an sakuyang gibo asin an sakuyang kamurawayan----na darahon na mangyari an immortalidad asin eternal na buhay nin tawo.

40 Asin ngonyan, Moises, sakuyang ake, Ako magtataram sa saimo mapapanungod sa kinaban na ini na kun saen ika nakatindog; asin ika magsusurat nin mga bagay na Ako an magtataram.

41 Asin sa sarong aldaw kunsoaring na an mga kaarakian nin mga tawo maghuhuna sa sakuyang mga tataramon na mayong kamanungdanan asin paghaleon an kadakol sainda gikan sa libro na saimong pagsusuraton, hilnga, Ako mag-aalaga pa nin ibang siring saimo; asin sinda maipagbalik giraray sa pag-iriba nin mga kaarakian nin mga tawo---sa pag-iriba nin kadakol na maniniwala.

42 (An mga tataramon na ini pinagsabi ki Moises sa may bukid, na an pangaran kaini dae nanggad maipagsabi sa pag-iriba kan mga kaarakian nin mga tawo. Asin ngonyan sinda pinagsasabi sa saimo. Dae mo ipagpahiling sa iba laen lang sainda na matubod. Arog kaini. Amen.)

Tsapter 2

(Hunyo-Oktubre 1830)

An Diyos an naglalang kan mga langit asin kan kinaban---Gabos na mga porma nin buhay pinaglalang---An Diyos naghimo nin tawo asin tinao saiya an dominyon na mangingibabaw sa gabos pang iba.

1 ASIN ini nangyaring naglipas na an Kagurangnan nagtaram ki Moises, na nagsasabi: Hilnga, Ako mapahayag sa saimo mapapanungod kaining langit, asin kaining kinaban; ipagsurat mo an mga tataramon na Ako an masabi. Ako an Kapinunan asin an Katapusan, an Makakamhan na Diyos; sa paagi kan sakuyang Bugtong na Pinili Ako naglalang kaining mga bagay; iyo, sa kapinunan Ako an naglalang kan langit, asin kan kinaban na kun saen ika nagtitindog.

2 Asin an kinaban kaidto mayong kapormahan, asin mayong laman; asin Ako nagkausa sa kadikloman na mag-abot sa ibabaw kan lalawgon nin kantil; asin an sakuyang Espiritu naghihiro sa kaibabawan kan lalawgon nin katubigan; nin huli ta Ako an Diyos.

3 Asin Ako, Diyos, nagsabi: Tuguti na magkaigwa nin liwanag; asin nagkaigwa nin liwanag.

4 Asin Ako, Diyos, nahiling an liwanag; asin an liwanag na iyan marahayon. Asin Ako, Diyos, pinagbanga an liwanag gikan sa kadikloman.

5 Asin Ako, Diyos, pinag-apod an liwanag na Aldaw; asin an kadikloman, Ako an nag-apod na Banggi; asin ini Ako an naggibo sa paagi kan tataramon nin sakuyang kapangyarihan, asin ini nangyayari habang Ako nagtataram; asin an kabanggihon asin an kaomagahon nangyari an enot na aldaw.

6 Asin giraray, Ako, Diyos, nagsabi: Tuguti na magkaigwa nin sarong kahiwasan sa katahawan nin mga katubigan, asin ini nangyayari, magin habang Ako nagtataram; asin Ako nagsabi: Tuguti na ini magbanga kan mga katubigan gikan sa mga katubigan; asin ini nangyari;

7 Asin Ako, Diyos, naghimo nin kahiwasan asin pinagbanga an mga katubigan, iyo, an kadakulon na mga katubigan sa irarom nin kahiwasan gikan sa mga katubigan na yaon sa ibabaw nin kahiwasan, asin ini nangyayaring gayo habang Ako nagtataram.

8 Asin Ako, Diyos, pinag-apod an kahiwasan Langit; asin an kabanggihon asin an kaomagahon nangyari an ikaduwang aldaw.

9 Asin Ako, Diyos, nagsabi: Tuguti na an mga katubigan na yaon sa irarom nin langit magin magkatiripon na magkasararo sa sarong lugar, asin ini nangyari; asin Ako, Diyos, nagsabi: Tuguti na magkaigwa nin marang kadagaan; asin ini nangyari.

10 Asin Ako, Diyos, pinag-apod an marang kadagaan na Daga; asin an katiriponan nin nagkasararong mga katubigan, pinag-apod kong Dagat; asin Ako, Diyos, nahiling na an gabos na mga bagay na Ako an naggibo marahayon.

11 Asin Ako, Diyos, nagsabi: Tuguti na an daga magpatalubo nin awot, an herbo na mamumunga nin pisog, an prutas na kahoy na mamumunga nin prutas, siring kan saiyang klase, asin an kahoy na mamumunga nin prutas, na an pisog dapat magin siring kaini kan sadire niya sa ibabaw nin daga, asin ini nangyayari habang Ako nagtataram.

12 Asin an daga nagpatalubo nin awot, lambang herbo na namumunga nin pisog na kaarog kan saiyang klase, asin an kahoy na namumunga nin prutas, na an pisog dapat magin yaon sa sadire niya, na kaagid kan saiyang klase; asin Ako, Diyos, nahiling na an gabos na mga bagay na Ako an naghimo marahayon;

13 Asin an kabanggihon asin an kaomagahon nangyari an ikatulong aldaw.

14 Asin Ako, Diyos, nagsabi: Tuguti na magkaigwa nin mga liwanag sa kahiwasan nin langit, tanganing magbanga kan aldaw gikan sa banggi, asin tuguti sinda na magin para sa mga senyales, asin para sa mga kapanahunan, asin para sa mga aldaw, asin para sa mga taon;

15 Asin tuguti sinda na magin para sa mga liwanag sa kahiwasan nin langit na magtatao nin liwanag sa ibabaw nin kinaban; asin ini nangyari.

16 Asin Ako, Diyos, naghimo nin duwang dakulaon na mga liwanag; asin an makusugon na liwanag iyo an maghahade sa aldaw, asin an maluyahon na liwanag iyo an maghahade sa banggi, asin an makusugon na liwanag iyo an saldang, asin an maluyahon na liwanag iyo an bulan; asin an mga bitoon man pinaghimo na magin uyon sa sakuyang tataramon.

17 Asin Ako, Diyos, nagpamugtak sainda sa kahiwasan nin langit tanganing magtao nin liwanag sa ibabaw nin kinaban,

18 Asin an saldang maghahade sa bilog na aldaw, asin an bulang maghahade sa bilog na banggi, asin tanganing magbanga kan liwanag gikan sa kadikloman; asin Ako, Diyos, nahiling na an gabos na mga bagay na Ako an naghimo marahayon;

19 Asin an kabanggihon asin an kaomagahon nangyari an ikaapat na aldaw.

20 Asin Ako, Diyos, nagsabi: Tuguti na an mga katubigan magpaluwas nin kadakulon na mga naghihirong mga nilalang na igwang buhay, asin gamgam na puwedeng magrulupad sa kaibabawan nin kinaban sa bukas na kahiwasan nin langit.

21 Asin Ako, Diyos, naglalang nin darakulang mga balyena, asin lambang buhay na nilalang na naghihiro, na an mga katubigan an nagpaluwas nin kadakulon, sa lambang klase kaini, asin lambang pakpakan na gamgam na susog sa klase kaini; asin Ako, Diyos, nahiling na an gabos na mga bagay na Ako an naglalang marahayon.

22 Asin Ako, Diyos, nagbendisyon sainda, na nagsasabi: Magin mabinunga kamo, asin magdakol, asin lantopon an mga katubigan nin dagat; asin tuguti na an mga gamgam maglayog sa kinaban;

23 Asin an kabanggihon asin an kaomagahon nangyaring an ikalimang aldaw.

24 Asin Ako, Diyos, nagsabi: Tuguti na daga magpaluwas nin mga may buhay na nilalang susog sa klase niya, mga kabakahan, asin mga nagkakanap na mga bagay, asin mga hayop nin daga na susog sa saindang klase, asin ini nangyari;

25 Asin Ako, Diyos, naghimo kan mga hayop nin kinaban na susog sa saindang klase, asin kabakahan na susog sa saindang klase, asin lambang bagay na nagkakanap sa ibabaw nin daga na susog sa saiyang klase; asin Ako, Diyos, nahiling na an gabos na ining mga bagay marahayon.

26 Asin Ako, Diyos, nagsabi sa sakuyang Bugtong na Pinili, na kaiba ko gikan pa sa kapinunan: Tugutan tang humimo nin tawo sa satuyang imahe, susog sa satuyang kaagidan; asin ini nangyari. Asin Ako, Diyos, nagsabi: Tuguti sinda na magkaigwa nin dominyon na labaw sa mga kasiraan nin dagat, asin labaw sa mga gamgam nin paros, asin labaw sa mga kabakahan, asin labaw sa daga, asin labaw sa lambang nagkakanap an bagay na nagkakamang sa ibabaw nin daga.

27 Asin Ako, Diyos, naglalang nin tawo sa sakuyang sadireng imahe, sa imahe nin sakuyang Bugtong na Pinili naglalang Ako saiya; lalake asin babaye naglalang Ako sainda.

28 Asin Ako, Diyos, pinagbendisyunan sinda, asin nagsabi sa sainda: Magin mabinunga kamo, asin magpakadakol, asin lakopon an kinaban, asin sakopa ini, asin magkaigwa nin dominyon labaw sa kasiraan nin dagat, asin labaw sa mga gamgam nin paros, asin labaw sa lambang maybuhay na bagay na naghihiro sa ibabaw nin daga.

29 Asin Ako, Diyos, nagsabi sa tawo: Hilnga, Ako an nagtao saimo kan lambang herbong namumunga nin pisog, na yaon sa ibabaw kan lalawgon sa bilog na daga, asin lambang kahoy na kun saen magigin prutas nin sarong kahoy na namumunga nin pisog; na tanganing ini kagigin para sa pagkakan.

30 Asin sa lambang hayop sa daga, asin sa lambang gamgam nin paros, asin sa lambang bagay na nagkakanap sa ibabaw nin daga, na kun saen Ako na nagtao nin buhay, magkakaigwa na ipagtatao nin lambang malinigon na herbo para sa pagkakan; asin ini nangyayari, magin habang ako nagtataram.

31 Asin Ako, Diyos, nahiling an lambang bagay na Ako an naghimo, asin, hilnga, gabos na mga bagay na Ako an naghimo marahayong gayo; asin an kabanggihon asin an kaomagahon nangyari ikaanom na aldaw.

Tsapter 3

(Hunyo-Oktubre 1830)

An Diyos an espituwal na naglalang kan gabos na bagay bago pa man sinda natural na nangyari sa ibabaw nin kinaban---Enot na tawo asin enot na laman pinaglalang---A babaye tagapagtabang para sa lalake.

1 KAYA an langit asin an daga pinagtapos na, asin an gabos na hukbo ninda.

2Asin sa ikapitong aldaw Ako, Diyos, nagtapos kan sakuyang trabaho, asin gabos na mga bagay na Ako an naghimo; asin Ako nagpahingalo sa ikapitong aldaw gikan sa gabos kong gibo, asin an gabos na mga bagay na Ako an naghimo pinaghaman na, asin Ako, Diyos, nahiling na sinda marahayon;

3 Asin Ako, Diyos, pinagbendisyunan an ikapitong aldaw, asin pinagpabanal ini; nin huli ta sa laog kaini Ako nagpahingalo gikan sa gabos na sakuyang trabaho na Ako, Diyos, an naglalang asin an naghimo.

4 Asin ngonyan, hilnga, Ako nagsasabi sa saimo, na iyo ini an mga henerasyon nin lanigt asin nin daga, kunsoarin na sinda pinaglalang, sa aldaw na Ako, an Kagurangnang Diyos, pinaghimo ang langit asin an daga,

5 Asin an lambang pananom sa kalantadan bago pa ini yaon sa daga, asin an lambang herbo nin kalantadan bago pa ini nagtalubo. Nin huli ta Ako, an Kagurangnang Diyos, an naglalang kan gabos na mga bagay, na Ako an nakapagtaram, sa espirituwal, bago pa man na sinda natural na mapasa yaon sa ibabaw nin lalawgon nin daga. Nin huli ta Ako, an Kagurangnang Diyos, dae nagkausa kaini na mag-uran sa ibabaw nin lalawgon nin daga. Asin Ako, an Kagurangnang Diyos, an naglalang kan gabos na mga kaarakian nin mga tawo; asin mayo pa kaidto nin sarong tawo na magbubungkaw kan daga; nin huli ta sa langit pinaglalang ko na sinda; asin dae pa kaidto nagkaigwa nin laman sa daga, ni an yaon sa tubig, ni an yaon sa paros;

6 Pero Ako, an Kagurangnang Diyos, nagtaram, asin uya nagkaigwa nin sarong kabasaan gikan sa daga, asin iyo an nagtubig sa bilog na lalawgon nin kadagaan.

7 Asin Ako, an Kagurangnang Diyos, pinagporma an tawo gikan sa alpog nin daga, asin pinagpahangos sa paagi kan saiyang dungo kan hinangos nin buhay; asin an tawo nagin sarong buhay na kalag, an enot na laman sa ibabaw nin kinaban, an enot na tawo man; daeng pagkukulang, an gabos na mga bagay kaidto pinaglalang na; pero espirituwal na sinda pinaglalang asin pinaghimo na uyon sa sakuyang tataramon.

8 Asin Ako, an Kagurangnang Diyos, nagtanom nin sarong hardin sa sirangang parte kan Eden, asin duman Ako an nagbugtak sa tawo na Ako an nagporma.

9 Asin gikan sa daga naghimo Ako, an Kagurangnang Dyos, na magpatalubo nin lambang kahoy, sa natural, na ini magayagaya sa paghilingon nin tawo; asin tawo makakapaghiling kaini. Asin ini nagi man na sarong buhay na kalag. Nin huli ta kaidto in espirituwal kan aldaw na Ako an naglalang kaini; nin huli ta ini yaon pa man sa kamugtakan na kun saen Ako, Diyos, an naglalang kaini, iyo, magin an gabos na mga bagay na Ako an nag-andam para gamiton nin tawo; asin an tawo nahiling na ini marahayon para sa pagkakan. Asin Ako, an Kagurangnang Diyos, an nagtanom man kan kahoy nin buhay sa katahawan nin hardin, asinman an kahoy nin kaaraman nin marahay asin maraot.

10 Asin Ako, an Kagurangnang Diyos, nagkausa na sarong salog an magluwas gikan sa Eden tanganing magpatubig kan hardin; asin gikan kaiyan ini pinagbanga, asin nagin apat an padumanan.

11 Asin Ako, an Kagurangnang Diyos, pinag-apod an pangaran kan enot na Pison, asin ini minadalayday sa bilog na kadagaan nin Havilah, na kun saen Ako, an Kagurangnang Dyos, naglalang nin kadakol na bulawan;

12 Asin an bulawan sa kadagaang iyan marahayon, asin igwa nin bdellium asin gapo na onyx.

13 Asin an pangaran ka ikaduwang salog pinag-apod na Gihon; iyo man ini an minadalayday sa bilog nakadagaan nin Ethiopia.

14 Asin an pangaran kan ikatolong salod iyo an Hiddekel; na ini minadalayday pasiring sa sirangan kan Assyria. Asin an ikaapat na salog iyo an Euphrates.

15 Asin Ako, an Kagurangnang Diyos, dinara an tawo, asin pinagpamugtak sa Hardin nin Eden, tanganing pangalagaan ini, asin tanganing bantayan ini.

16 Asin Ako, an Kagurangnang Diyos, nagsugo sa tawo, na nagsasabi: Sa lambang kahoy nin hardin saimong libreng makakakan,

17 Pero sa kahoy nin kaaraman nin marahay asin maraot, ika dae magkakakan kaiyan, daeng pagkukulang, ika mapuwedeng pumili para sa sadire mo, nin huli ta ini ipinagtao sa saimo; pero, giromdoma baya na Ako an nagpangalad kaini, nin huli ta sa aldaw na ika makakakan kaiyan ika seguradong magagadan.

18 Asin Ako, an Kagurangnang Diyos, nagsabi sa sakuyang Bugtong na Pinili, na ini bakong marahayon na an tawo dapat na magin solo; kumbaya, Ako maghihimo nin sarong tagapagtabang para saiya.

19 Asin maggikan sa daga Ako, an Kagurangnang Diyos, pinagporma an lambang hayop nin kalantadan, asin an lambang gamgam nin paros; asin nagsugo na sinda dapat na magdulok ki Adan, tanganing hilingon kun ano baya an saiyang ipag-apod sainda; asin sinda man nagin buhay na mga kalag; nin huli ta Ako, Diyos, pinaghangusan sinda nin hinangos nin buhay, asin nagsugo na anuman na ipag-apod nin Adan sa lambang maybuhay na nilalang, iyo na iyan an magigin pangaran ninda.

20 Asin si Adan an nagtao nin mga pangaran kan gabos na mga hayop, asin sa mga gamgam nin paros, asin sa lambang hayop nin kalantadan; pero para ki Adan, dae siya nakanagbo nin sarong tagapagtabang para saiya.

21 Asin Ako, an Kagurangnang Diyos, nagkausa nin sarong nanok na pagturog na maghulog ki Adan; asin siya nakaturog, asin Ako nagkua nin saro kan saiyang gusok asin pinagsarhan an laman na pinaggikanan kaini;

22 Asin an gusok na Ako, an Kagurangnang Dios, na pinagkua gikan sa lalake, naghimo Ako nin sarong babaye, asin pinagdara siya sa atubangan nin lalake.

23 Asin si Adan nagsabi: Ini ako nakakaaram ngonyan na tul-ang nin sakuyang mga tul-ang, asin laman nin sakuyang laman; siya pag-aapudon na Babaye, nin huli ta siya naggikan sa lalake.

24 Kun kaya na an sarong lalake matalikod sa saiyang ama asin saiyang ina, asin makikisumaro sa saiyang esposa; asin sinda magigin sarong laman.

25 Asin sinda pareho huba, an lalake asin an saiyang esposa, asin dae nasusupog.

Tsapter 4

(Hunyo-Oktubre 1830)

Paano si Satanas nagin an diyablo---Siya an nagtentar ki Eba---Si Adan asin si Eba nahulog asin an kagadanan naglaog na sa mundo.

1 ASIN AKO, an Kagurangnang Diyos, nagtaram ki Moises, na nagsasabi: An Satanas na iyan, na iyo na saimong nasugo sa pangaran nin sakuyang Bugtong na Pinili, iyo man sanang pareho idtong naggikan sa kapinunan, asin siya nag-abot sa atubangan ko, na nagsasabi---Hilnga, uya baga ako, ipagpadara ako, Ako magigin ake mo, asin ako an magtutubos kan gabos na sankatawohan, na tanganing mayo nin sarong kalag an mawawara, asin seguradong akong magigibo ko ini; kumbaya ipagtao mo sako an saimong honra.

2 Pero, hilnga, sakuyang Namumutan na Ake, na iyo an sakuyang Namumutan asin Pinili gikan pa sa kapinunan, na nagsabi sa sako---Ama, an saimong pagboot an mangyari, asin an kamurawayan mapasaimo sagkod pa man.

3 Kumbaya, nin huli ta si Satanas nagrebelled laban sako, asin pinagmawot na destrosohon an ahensiya nin tawo, na Ako, an Kagurangnang Diyos, na ipinagtao saiya, asin man, na Ako dapat na ipagtatao saiya an sakuyang sadireng kapangyariha; sa paagi kan kapangyarihan nin sakuyang Bugtong na Piniil, Ako nagkausa na siya dapat na ipagtapok paibaba;

4 Asin siya nagin Satanas, iyo, na iyo na ngani an diyablo, an ama nin gabos na kaputikan, tanganing mandaya asin butahon an mga tawo, asin ipag-adya sinda na magin sakop kan saiyang kagustuhan, na magin siring kadakol ninda na habong maghinanyog kan sakuyang boses.

5 Asin ngonyan an halas iyo an mas madunong kesa iba mga hayop nin kalantadan na Ako, an Kagurangnang Diyos, an naghimo.

6 Asin si Satanas ipinagbugtak sa laog kan puso nin halas, (nin huli ta siya nakapag-agda nin kadakol na makaiba niya,) asin siya man nagmawot na dayaon si Eba, nin huli ta siya dae nakaaram kan isip nin Diyos, kumbaya siya nagmawot na destrosohon an mundo.

7 Asin siya nagsabi sa babaye: Iyo, an Diyos baya nagsabi---Kamo dae nanggad magkakan sa lambang kahoy nin hardin? (Asi siya nagtaram sa paagi kan nguso nin halas.)

8 Asin an babaye nagsabi sa halas: Kami puwedeng magkakakan kan prutas nin mga kahoy sa hardin;

9 Pero sa pruta kan kahoy na saindong nahihiling na yaon sa katahawan nin hardin, an Diyos nagsabi---Kamo dae magkakakan kaiyan, ni kamo magdudutdot kaini, ta kamo baya magagadan.

10 Asin an halas nagsabi sa babaye: Kamo dae seguradong magagadan;

11 Nin huli ta an Diyos nakakaaram na gayo na sa aldaw na kamo magkakan kaini, dangan pa an saindong mga mata mabubuksan, asin kamo magigin siring sa mga diyos, nakakaaram nin marahay asin maraot.

12 Asin kunsoarin na an babae nahiling na an kahoy marahayon para sa pagkakan, asin na ini nagin madahumon sa mga mata, asin sarong kahoy na pagmamawoton tangani na mahimo siyang madunong, siya nagkua kan prutas kaini, asin nagkakan, asin man nagtao sa saiyang esposo na kaiba niya, asin siya nagkakan.

13 Asin an mga mata ninda parehong nagkaburukasan, asin sinda nakaaram na sinda huba. Asin sinda nagtarahi nin mga dahon nin igos na pinagtagpi asin naghimo sa saindang mga sadire nin mga sagaysay.

14 Asin saindang nadangog an boses nin Kagurangnang Diyos, habang sinda naglalakaw-lakaw sa may hardin, sa magaya-gayang aldaw; asin si Adan asin an saiyang esposa nagtarago kan saindang mga sadire gikan sa presensiya nin Kagurangnang Diyos sa tiripon nin mga kakahuyan sa may hardin.

15 Asin Ako, an Kagurangnang Diyos, nag-apod kiAdan, asin nagsabi sa saiya: Haen baya ika?

16 Asin siya nagsabi: Ako nakapagdangog kan saimong boses sa may hardin, asin Ako natakot, nin huli ta sakong nahiling na Ako huba, asin Ako nagtago kan sakuyang sadire.

17 Asin Ako, an Kagurangnang Diyos, nagsabi ki Adan: Siisay baya ang nagsabi saimo na ika huba? Nakapagkakan ka ba nin kahoy na kun saen Ako nagsugo saimo na kamo dae dapat na magkakan, ta kun iyo kamo seguradong magagadan?

18 Asin an lalake nagsabi: An babaye na saimong pinagtao sako, asin pinagsugo na siya dapat kaiba ko, siya an nagtao sako kan prutas nin kahoy asin Ako nagkakan.

19 Asin Ako, an Kagurangnang Diyos, nagsabi sa babaye: Ano baya ining bagay na saimong naginibo? Asin an babaye nagsabi: An halas pinagdaya ako, asin Ako nagkakan.

20 Asin Ako, an Kagurangnang Diyos, nagsabi sa halas: Nin huli ta saimong pinaggibo ini ika pagsusumpaon labaw sa gabos na kabakahan, asin labaw sa lambang hayop nin kalantadan; sa saimong tulak ikaw magkakanap, asin alpog an saimong pagkakakanon sa gabos na mga aldaw nin saimong buhay;

21 Asin Ako magbubugtak nin kaulangan sa katahawan mo asin sa babaye, sa katahawan kan saimong banhi asin kan saiyang banhi; asin siya magtitimak kan saimong payo, asin ika magsisingot kan saiyang buol.

22 Sa babaye, Ako, an Kagurangnang Diyos, nagsabi: Ako an magdadagdag kan saimong kamondoan asin kan saimong pangingidam. Sa kamondoan ika magmumundag nin mga kaarakian, asin an saimong pagmamawot magigin para sa saimong esposo, asin siya an magpapamahala labaw saimo.

23 Asin ki Adan, Ako, an Kagurangnang Diyos, nagsabi: Nin huli ta ika naghinanyog sa boses kan saimong esposa, asin nakapagkakan kan prutas nin kahoy na Ako an nagsugo saimo, na nagsasabi---Ika dae magkakan kaini, pagsumpaon an daga para saimo; sa kamondoan ika magkakakan kaini sa gabos na mga aldaw nin saimong buhay.

24 Mga tunok man, asin binit ini an ipagbubunga sa saimo, asin ika magkakakan sa herbo nin kalantadan.

25 Sa paagi kan ganot nin saimong lalawgon ika magkakan nin tinapay, sagkod na ika magbalik sa daga---nin huli ta ika seguradong magagadan---nin huli ta gikan kaini ika pinagkua: nin huli ta alpog ka kaidto, asin sa alpog ika mabalik.

26 Asin si Adan nag-apod sa saiyang esposa sa pangaran na Eba, nin huli ta siya an ina kan gabos na mga buhay; para kaini Ako, an Kagurangnang Dyos, nag-apod kaini sa enot kan gabos na mga babaye, na kadakulon.

27 Ki Adan, asin man sa saiyang esposa, Ako, an Kagurangnang Diyos, naghimo nin mga gubing kan mga anit, asin pinagbadoan sinda.

28 Asin Ako, an Kagurangnang Diyos, nagsabi sa sakuyang Bugtong na Pinili: Hilnga, an tawo nagigin siring na sa satuya na nakakaaram na nin marahay asin maraot; asin ngonyan baka baya na siya magdutdot kan saiyang kamot asin makiparte man kan kahoy nin buhay, asin magkakakan asin mabubuhay nin daeng kasagkoran,

29 Kun kaya Ako, an Kagurangnang Diyos, pagpapaluwason siya gikan sa Hardin nin Eden, tanganing magbungkal nin daga na kun saen siya pinagkua;

30 Nin huli ta Ako, an Kagurangnang Diyos, nabubuhay, iyo ngani man an sakuyang mga tataramon na dae maibabalik sa kadaehan, nin huli habang sinda nagluluwas sa sakuyang nguso sinda kaipong magka-urutob.

31 Kaya Ako an nagpahale sa tawo, asin Ako an nagpamugtak sa may sirangan kan Hardin nin Eden, nin serapin asin nin sarong naglalaad na espada, na nag-iikot sa lambang dalan tanganing pagbantayan an dalan pasiring sa kahoy nin buhay.

32 (Asin iyo ini an mga tataramon na Ako an nagtaram sa sakuyang surugoon na si Moises, asin sinda tunay siring na ako an nagboot; asin Ako an nakapagtaam kaini sa saimo. Hingohaon mo na dae mo sinda maipagpahiling sa tawo, sagkod na Ako an nagsugo saimo, laen lang sainda na naniniwala. Amen.)

Tsapter 5

(Hunyo-Oktubre 1830)

Si Adan asin si Eba nagmundag nin mga kaarakian---Si Adan nagdulot nin sakripisyo, nagsirbe sa Diyos---Si Cain asin si Abel namundag---Si Cain nagrebelde, namoot ki Satanas nin sobra kesa sa Diyos, asin nagin iyo an Perdisyon---Panggadan asin karigsokan naglakop---An ebanghelyo pinagbalangibog gikan pa sa kapinunan.

1 ASIN ini nangyaring naglipas na pagkatapos na Ako, an Kagurangnang Diyos, pinagpaluwas sinda, na si Adan nagpoon nang magbungkal nin daga, asin magkaigwa nin dominyon labaw sa gabos na mga kahayupan nin kalantadan, asin ta magkakakan nin saiyang tinapay sa paagi kan ganot kan saiyang kiray, siring na Ako an Kagurangnan an nagsugo saiya. Asin si Eba man, na saiyang esposa, nagtrabaho kaiba niya.

2 Asin si Adam nagdurog sa saiyang esposa, asin siya nangake para saiya nin mga akeng lalake asin akeng mga babaye, asin sinda nagpoon na magdarakol asin magralakop sa kinaban.

3 Asin maggikan sa panahon na idto, an mga akeng lalake asin mga akeng babaye ni Adan nagpoon na magbaranga sa manduwa-duwa sa kadagaan, asin magbungkal nin kadagaan, asin magpangalaga nin mga kawan, asin sinda man nagmurundag nin mga akeng lalake asin mga akeng babaye.

4 Asin si Adan asin si Eban, an saiyang esposa, nag-apod sa pangaran nin Kagurangnan, asin saindang nadangog an boses nin Kagurangnan sa may dalan pasiringon sa Hardin nin Eden, na nagtataram sa sainda, asin dae ninda nahiling siya; nin huli ta sinda pinagsarahan sa luwas gikan sa saiyang presensiya.

5 Asin siya nagtao sa sainda nin mga kasugoan, na sinda dapat na magsasamba sa Kagurangnan na saindang Diyos, asin dapat na magdudulot kan mga panganay nin saindang mga kawan, para sa pagdudulot sa Kagurangnan. Asin si Adan masinunod-sunod sa mga kasugoan nin Kagurangnan.

6 Asin nakaagi na an kadakol na mga aldaw sarong anghel nin Kagurangnan an nagpahiling kiAdan, na nagsasabi: Tadaw baya ta ikaw nagdudulot nin mga sakripisyo sa Kagurangnan? Asin si Adan nagsimbag sa saiya: Ako dae nakaaram, laen lang na an Kagurangnan an nagsugo sako.

7 Asin dangan an anghel nagtaram, na nagsasabi: An bagay na ini sarong kaagidan kan sakripisyo kan Bugtong na Pinili nin Ama, na pano nin grasya asin katotoohan.

8 Kumbaya, saimong gigibohon an gabos na saimong magigibo sa pangaran kan Ake, asin ika magsolsol asin mag-apod sa Diyos sa pangaran kan Ake magpasa daeng kasagkoran.

9 Asin sa aldaw na iyan an Espiritu Santo naglukob ki Adan, na nagpatotoo sa Ama asin sa Ake, na nagsasabi: Ako an Bugtong na Pinili kan Ama gikan pa sa kapinunan, magpoon ngonyan asin sa daeng kasagkoran, siring na ika nahulog ika mapupuwedeng pagtubuson, asin an gabos na sankatawohan, magin siring sa kadakol an magusto.

10 Asin sa aldaw na iyan si Adan nagbendisyon sa Diyos asin napano, asin nagpoon na magpropesiya manunungod sa gabos na mga pamilya kan kinaban, na nagsasabi: An bendisyon mapasa pangaran nin Diyos, nin huli baya kan sakuyang kalapasan an sakuyang mga mata nabuksan, asin sa buhayna ini ako magkaigwa nin kaogmahan, asin giraray sa laman Ako makakahiling sa Diyos.

11 Asin si Eba, saiyang esposa, nadangog an gabos na ining mga bagay asin nagin maogmahon, na nagsasabi: Kun bako sa satuyang kalapasan kita dae kuta na nagkaigwa nin banhi, asin dae kuta na nakaaram nin marahay asin maraot, asin sa kaogmahan kan satuyang katubusan, asin sa eternal na buhay na an Diyos an matao sa gabos na masinunod-sunod.

12 Asin si Adan asin si Eba pinagbendisyunan an pangaran nin Diyos, asin sinda naghimo kan gabos na mga bagay na maipagpaaram sa saindang mga akeng lalake asin sa saindang mga akeng babaye.

13 Asin si Satanas sa pag-iriba ninda, na nagsasabi: Ako man sarong ake nin Diyos; asin siya nagsugo sainda, na nagsasabi: Dae kamo maniwala kaiyan; asin sinda dae naniwala kaito, asin sinda nagmoot ki Satanas mas sobra pa kesa Diyos. Asin an mga tawo pagpoon kan panahon na idto nagin karnal, senswal, asin makadiyablo.

14 Asin an Kagurangnang Diyos nag-apod sa mga tawo sa paagi kan Espiritu Santo saen mang rona asin nagsugo sainda na sinda dapat na magsolsol;

15 Asin habang kadakulon an naniwala sa Ake, asin nagsolsol kan saindang mga kasalan, dapat na maliligtas; asin siring na kadakulon an dae naniniwala asin dae nagsolsol, dapat na pagkokondenaron; asin an mga tataramon nagluwas sa nguso nin Diyos sa paagi nin sarong pusog na dikreto; kumbaya sinda dapat na mauutob.

16 Asin si Adan asin si Eba, saiyang esposa, dae nag-untok sa pag-apod sa Diyos. Asin si Adan nagdurog ki Eva na saiyang esposa, asin siya naglihi asin nagmundag ki Cain, asin nagsabi: Ako nagkaigwa nin sarong tawo gikan sa Kagurangnan; kumbaya siya mapuwedeng dae magsikwal kan saiyang mga tataramon. Kundi hilnga, si Cain dae naghihinanyog, na nagsasabi: Siisay baya an Kagurangnan na ako dapat na makaaram saiya?

17 Asin an babaye giraray naglihi asin nagmundag kan saiyang tugang na lalake na si Abel. Asin si Abel naghihinanyog sa boses nin Kagurangnan. Asin si Abel sarong tagapangalaga nin mga karnero, pero si Cain sarong parabungkal nin daga.

18 Asin si Cain nagmoot ki Satanas mas sobra pa kesa Diyos. Asin si Satanas nagsugo saiya, na nagsasabi: Humimo ka nin sarong dulot para sa Kagurangnan.

19 Asin sa proseso nin panahon ini nangyaring naglipas na si Cain nagdara nin prutas kan daga sarong dulot para sa Kagurangnan.

20 Asin si Abel siya man nagdara kan mga panganay kan saiyang kawan, asin kan taba kaini. Asin an Kagurangnan nagtaong galang ki Abel, asin sa saiyang dulot;

21 Pero ki Cain, asin sa saiyang dulot, siya dae nagtao nin paggalang. Ngonyan si Satanas nakakaaram kaini, asin ini nakapagpaogma saiya. Asin si Cain nagin grabeng gayo an kaanggutan, asin an saiyang hitsura nahulog.

22 Asin an Kagurangnan nagsabi ki Cain: Tadaw baya ta ika anggot? Tadaw baya ta an saimong hitsura nahulog?

23 Kun ika naggigibo nin marahayon, ika pagtatanggapon. Asin kun ika dae naggigibo nin marahayon, an kasalan naghahalat sa may pintuan, asin si Satanas nagmamawot na mapasaiya ka; asin laen lang kun ika maghihinanyog sa sakuyang mga kasugoan, Ako an magliligtas saimo, asin ini mangyayari para saimo na uyon sa saimong pagmamawot. Asin ika an magpapamahala labaw saiya;

24 Nin huli ta magpoon ngonyan na panahon sa maabot ika magigin ama kan saimong mga kaputikan; ika pag-aapudon na Perdisyon; nin huli ta arog ka na kaidto pa bago pa an mundo.

25 Asin ini pagsasabihon sa panahon na maabot---Ani ining mga abominasyon nangyari gikan ki Cain; nin huli ta siya nagsikwal sa mas marahayon na kahulitan na nakamit niya gikan sa Diyos; asin ini iyo an sarong kasumpaan na Ako an magpapamugtak sa saimo, laen lang kun ika magsosolsol.

26 Asin si Cain angguton, asin dae na nagdadangog sa boses nin Kagurangnan, ni ki Abel, na saiyang tugang na lalake, na naglakaw sa kabanalan sa atubangan nin Kagurangnan.

27 Asin si Adan asin an saiyang esposa nagmond sa atubangan nin Kagurangnan, nin huli ki Cain asin sa saiyang katugangan.

28 Asin ini nangyaring naglipas na si Cain nagkua nin sarong daraga kan saiyang tugang tanganing agomon, asin sinda nagmoot ki Satanas na mas sobra pa kesa Diyos.

29 Asin si Satanas nagsabi ki Cain: Magsumpa ka sako sa paagi kan saimong halunan, asin ta kun saimong ipagsabi ini ika magagadan; asin pasumpaon mo an saimong mga katugangan sa paagi kan saindang mga payo, asin sa paagi kan nabubuhay na Diyos, na sinda dae magsasabi kaini; nin huli ta kun sinda magsasabi kaini, sinda seguradong magagadan; asin iyo ini na tanganing an saimong ama dae mapuwedeng makakaaram kaini; asin sa aldaw na ini Ako an magtatao saimo kan saimong tugang na si Abel sa saimong mga kamot.

30 Asin si Satanas nagsumpa ki Cain na siya maggigibo na uyon sa saiyang mga sugo. Asin an gabos na ining mga bagay nangyaring sikreto.

31 Asin si Cain nagsabi: Tunay na ako si Mahan, an maestro kaining dakulang sikreto, na ako mapuwedeng manggadan asin makapagkua nin ganada. Kumbaya si Cain an pinag-apod na si Maestro Mahan, asin siya nagmuraway kan saiyang karigsokan.

32 Asin si Cain nagpaduman sa kalantadan, asin si Cain nakipag-olay ki Abel, saiyang tugang na lalake. Asin ini nangyaring naglipas na habang sinda yaon sa kalantadan, si Cain nag-alsa laban ki Abel, saiyang tugang na lalake, asin ginadan siya.

33 Asin si Cain nagmuraway sa bagay na saiyang pinaggibo, na nagsasabi: Ako matalingkas; seguradong an mga kawan kan sakuyang tugang na lalake magkahurulog sa sakuyang mga kamot.

34 Asin an Kagurangnan naghapot ki Cain: Haen baya si Abel, na saimong tugang na lalake? Asin siya nagsimbag: Ako daeng aram. Ako ba an tagapag-alaga kan sakuyang tugang na lalake?

35 Asin an Kagurangnan nagsabi: Ano baya an saimong ginibo? An boses kan dugo kan saimong tugang na lalake nagkukurahaw sako gikan sa daga.

36 Asin ngonyan ika pinagsumpa gikan sa daga na nagbukas kan saiyang nguso sa pagresibe kan dugo nin saimong tugang na alalke gikan sa saimong kamot.

37 Kunsoarin na ika magbubungkal nin daga ini dae na mamumunga para saimo kan saiyang kusog. Magigin sarong paradulag asin sarong lagalag ka sa kinaban.

38 Asin si Cain nagsabi sa Kagurangnan: Si Satanas an nagtentar sako nin huli kan kawan nin sakuyang tugang na lalake. Asin ako man naanggot; nin huli ta an saiyang dulot saimong pinagtanggap asin bako an sako; an sakuyang kapadusahan mas magabaton pa kesa sa sakuyang makakayanan.

39 Hilnga saimong pinagpalayas ako sa aldaw na ini gikan sa lalawgon nin Kagurangnan, asin gikan sa saimong lalawgon ako magtatago; asin ako magigin sarong paradulag asin sarong lagalag sa kinaban; asin ini nangyaring naglipas, na siya na makakanagbo sako paggagadanon ako, nin huli kan sakuyang mga kadaendatahan, nin huli ta ining mga bagay dae natatago gikan sa Kagurangnan.

40 Asin Ako an Kagurangnan nagsabi sa saiya: An siisay man na manggagadan saimo, an kabalusan pagkukuahon saiya nin pito kadoble. Asin Ako an Kagurangnan nagtatak nin sarong marka ki Cain, ta baka baya na an siisay na makanagbo saiya paggagadanon siya.

41 Asin si Cain pinagsarhan na gikan sa presensiya nin Kagurangnan, asin kaiba an saiyang esposa asin kadakol kan saiyang mga katugangan nag-erok sa may kadagaan nin Nod, sa may sirangan nin Eden.

42 Asin si Cain nagdurog sa saiyang esposa, asin an babaye naglihi asin nagmundag ki Enoch, asin siya man nangake nin kadakol na mga akeng lalake asin mga akeng babaye. Asin siya nagtugdok nin sarong siyudad, asin saiyang pinag-apod nin pangaran an siyudad na susog sa pangaran kan saiyang akeng lalake, si Enoch.

43 Asin sa ki Enoch nangake ki Irad, asin iba pang mga akeng lalake asin akeng babaye. Asin si Irad nangake ki Mahujael, asin iba pang mga akeng lalake asin mga akeng babaye. Asin si Mahujael nangake ki Methusael, asin iba pang mga akeng lalake asin mga akeng babaye. Asin si Methusael nangake ki Lamech.

44 Asin si Lamech nagkua para sa sadire niya nin duwang agom; asin pangaran kan saro iyo si Adah, asin pangaran kan saro pa si Zillah.

45 Asin si Adah namundag ki Jabal; siya an ama ninda na nag-eerok sa mga tolda, asin sinda mga tagapagpangalaga nin kabakahan; asin an pangaran kan saiyang tugang na lalake iyo si Jubal, na iyo an ama ka gabos ninda na nagtutugtog nin arpa asin organo.

46 Asin si Zillah, siya man namundag ki Tubal Cain, sarong tagapagtukdo kan lambang artipikong bronse asin lansang. Asin an tugang na babaye ni Tubal Cain pinag-apod na si Naamah.

47 Asin si Lamech nagsabi sa saiyang mga agom, Adah asin Zillah: Dangoga an sakuyang boses, kamo na mga agom ni Lamech, hinanyoga an sakong pinagtataram; nin huli ta ako nakapaggadan nin sarong tawo na sako nakapaglugad, asin sarong hoben na tawo nin sakuyang kakulugan.

48 Kun si Cain ipagbabalos nin pito kadoble, tunay na ki Lamech magigin pitong pulo asin pito kadoble;

49 Nin huli ta si Lamech na nakapaglaog sa sarong tipan ki Satanas, na susog sa manera ni Cain, na kun saen siya nagin si Maestro Mahan, maestro kaiyang dakulang sikreto na ipinaggawad ki Cain ni Satanas; asin si Irad, an akeng lalake ni Enoch, na nakakaaram kan saindang sikreto, nagpoon na maipagpahayag ini sa mga kaarakiang lalake ni Adan;

50 Kumbaya si Lamech, na yaon sa kaanggutan, pinaggadan siya, bakong siring ki Cain, sa saiyang tugang na lalakeng si Abel, nin huli lang sa makukuang gana, pero saiyang pinaggadan siya nin huli sa kamugtakan nin kasumpaan.

51 Nin huli ta, gikan sa mga aldaw ni Cain, nagkaigwa nin sarong sikretong kumbinasyon, asin an saindang mga trabaho yaon sa kadikloman, asin sinda nakakaaram na an lambang tawo saiyang tugang na lalake.

52 Kumbaya an Kagurangnan pinagsumpa si Lamech, asin an saiyang harong, asin gabos sinda na nakipagtipan ki Satanas; nin huli ta sinda dae nagsunod sa mga kasugoan nin Diyos, asin ini nakapagpapung-ot sa Diyos, asin siya dae na nagministeryo sa sainda, asin an saindang mga trabago mga abominasyon, asin nagpoon na maglakop sa pag-iriba kan gabos na mga akeng lalake nin mga tawo. Asin ini yaon sa pag-iriba kan mga akeng lalake nin mga tawo.

53 Asin sa pag-iriba kan mga akeng babaye nin mga tawo ang mga bagay na ini dae ipinagsasabi, nin huli ta si Lamech nakapagsabi kan sikreto sa saiyang mga agom, asin sinda nagrebelde sa saiya, asin nagdeklara kaining mga bagay paluwas, asin nagin bakong matinabangon;

54 Kumbaya si Lamech pinagkainitan, asin pinagtapok paluwas, asin dae na nag-abot sa pag-iriba kan gabos na mga akeng lalake nin mga tawo.

55 Asin kaya an mga gibo nin kadikloman nagpoon na maglakop sa pag-iriba kan gabos na mga ake nin mga tawo.

56 Asin an Diyos pinagsumpa an daga nin sarong mangirhat na sumpa, asin nagin anggot sa marigsok, kaiba an gabos na akeng lalake nin mga tawo na saiyang pinaghimo;

57 Nin huli ta sinda habong maghihinanyog sa saiyang boses, ni maniniwala sa saiyang Bugtong na Piniling Ake, magin saiya na saiyang pinagdeklara na dapat na mag-abot sa kaluntukan nin panahon, na iyo an pinag-andam gikan pa kaidto sa pundasyon kan mundo.

58 Asin kaya an Ebanghelyo nagpoon na ipagbalangibog, gikan sa kapinunan, naipinagdedeklara kan banal na mga anghel na ipinagpadara gikan sa presensiya nin Diyos, asin sa paagi kan saiyang sadireng boses, asin sa paagi kan regalo nin Espiritu Santo.

59 Asin kaya an gabos na mga bagay pinagkumpirma ki Adan, sa paagi nin sarong banal na ordinansa, asin an Ebanghelyo ipinagbalangibog, asin sarong dikreto an ipinagpadara paluwas, na ini dapat na yaon sa mundo, sagkod sa katapusan kaini; asin kaya ini nangyari. Amen.

Tsapter 6

(Nobyembre-Disyembre 1830)

An banhi ni Adan nagsaray nin sarong libro nin kagiromdoman---An saiyang matatanos na posteridad nagbalangibog nin pagsosolsol---An Diyos nagpahayag kan saiyang sadire ki Enoch---Si Enoch nagbalangibog kan ebanghelyo---An plano nin kaligtasan ipinagpahayag ki Adan---Siya nakapagresibe nin pagbunyag asin kan pagkasaserdote.

1 ASIN si Adan naghinanyog sa boses nin Diyos, asin nangapudan sa saiyang mga akeng lalake na magsorolsol.

2 Asin si Adan nagdurog sa saiyang agom giraray, asin an babaye nagmundag nin sarong akeng lalake, asin saiyang pinag-apod an saiyang pangaran na Seth. Asin si Adan nagpamuraway sa pangaran nin Diyos; nin huli ta siya nagsabi: An Diyos pinagtaw-anan pa ako nin sarong banhi, na kasalihid ni Abel, na pinaggadan ni Cain.

3 Asin an Diyos nagpahayag kan saiyang sadire ki Seth, asin siya dae nagrebelde, kundi nagdulot nin sarong akseptableng sakripisyo, na siring sa saiyang tugang na lalakeng si Abel. Asin sa saiya man namundag an sarong akeng lalake, asin saiyang pinag-apod an pangaran niya na Enos.

4 Asin dangan nagpoon ining mga tawo na mag-apod sa pangaran nin Kagurangnan, asin an Kagurangnan nagbendisyon sainda;

5 Asin sarong libro nin kagiromdoman an pinagsaray, na kun saen naipagtala, sa lengguwahe ni Adan, nin huli ta ini ipinagtao sa kadakol na nangapudan sa Diyos na magsurat sa paagi kan espiritu nin inspirasyon;

6 Asin sa paagi ninda an saindang mga kaarakian pinagtukdoan na magbasa asin magsurat, na igwa nin sarong lengguwahe na puro asin bakong maati.

7 Ngonyan ining parehong pagkasaserdote, na yaon na sa kapinunan pa, magigin yaon man sa katapusan nin mundo.

8 Ngonyan ining propesiya si Adan an nagtaram, habang siya pinagpahiro sa paagi kan Espiritu Santo, asin sarong henyalohiya an pinagsaray kan mga kaarakian nin Diyos. Asin ini iyo an libro kan mga henerasyon ni Adan, na nagsasabi: Kan aldaw na an Diyos linalang an tawo, sa kaagidan nin Diyos pinaghimo niya siya;

9 Sa imahe kan saiyang sadireng hawak, lalake asin babaye, pinaglalang niya sinda, asin nagbendisyon sainda, asin pinag-apod an saindang pangaran na Adan, sa aldaw kunsoarin na sinda pinaglalang asin nagin buhay na mga kalag sa kadagaan na yaon sa pamitisan nin Diyos.

10 Asin si Adan namuhay nin sanggatos asin tolong pulong taon, asin nangake nin sarong ake na siring sa saiyang sadireng kaagidan, na susog sa saiyang sadireng imahe, asin pinag-apod an saiyang pangaran na Seth.

11 Asin an mga aldaw nin Adan, matapos na saiyang pinili si Seth, minaabot sa walong gatos na mga taon, asin siya nangake pa nin kadakol na mga akeng lalake asin mga babaye;

12 Asin an gabos na mga aldaw ni Adan namuhay siyam na gatos asin may tolong pulong taon, asin siya naggadan.

13 Si Seth namuhay nin sanggatos asin may limang taon, asin nangake ki Enos, asin nagpropesiya sa gabos na saiyang aldaw, asin nagtukdo sa saiyang akeng lalake na si Enos sa mga dalan nin Diyos; kumbaya si Enos nagpropesiya man.

14 Asin si Seth namuhay, pagkatapos na siya nangake ki Enos, walong gatos asin may pitong taon, asin siya nangake nin kadakol na mga akeng lalake asin mga babaye.

15 Asin an mga kaarakian nin mga tawo nagin kadakulon sa ibabaw kan lalawgon nin daga. Asin sa mga aldaw na idto si Satanas nagkaigwa nin dakulaong dominyon sa pag-iriba nin mga tawo, asin kapung-otan sa saindang mga puso; asin magpoon kaidto nag-abot an mga giyera asin kabulusan nin dugo; asin an sarong kamot nin tawo laban sa saiyang sadireng tugang na lalake, sa pagpapamahal nin kagadanan, nin huli sa mga sikretong gibo, sa paghahangad nin kapangyarihan.

16 An gabos na mga aldaw ni Seth nagin siyam na gatos asin may doseng taon, asin siya naggadan.

17 Asin si Enos namuhay nin nobentang taon, asin nangake ki Cainan. Asin si Enos asin an katadaan nin mga katawohan nin Diyos nagluwas gikan sa kadagaan, na pinag-apod na Shulon, asin nag-erok sa sarong kadagaan nin promisa, na saiyang pinag-apod susog sa saiyang sadireng akeng lalake, na saiyang pinagpangaranan na Cainan.

18 Asin si Enos namuhay, matapos na siya nangake ki Cainan, walong gatos asin limang pulo may limang taon, asin nangake pa nin kadakol na mga akeng lalake asin mga babaye. Asin an gabos na aldaw ni Enos minaabot sa siyam na gatos asin limang taon, asin siya naggadan.

19 Asin si Cainan namuhay nin pitong pulong taon, asin nangake mi Mahalaleel; asin si Cainan namuhay matapos na siya nangake ki Mahalaleel nin walong gatos asin may apat na pulong taon, asin nangake nin mga akeng lalake asin mga babaye. Asin an gabos na mga aldaw ni Cainan minaabot nin siyam na gatos asin sampulong taon, asin siya naggadan.

20 Asin si Mahalaleel namuhay nin anom na pulo may limang taon, asin nangake ki Jared; asin si Mahalaleel namuhay, matapos na siya nangake ki Jared, walong gatos asin tolong pulong taon, asin nangake pa nin mga akeng lalake asin mga babaye. Asin an gabos na mga aldaw ni Mahalaleel minaabot sa walong gatos asin siyam na pulo may limang taon, asin siya naggadan.

21Asin si Jared namuhay nin sanggatos asin anom na pulo may duwang taon, asin nangake ki Enoch; asin si Jared namuhay, matapos na siya nangake ki Enoch, walong gatos na taon, asin nangake pa nin mga akeng lalake asin mga babaye. Asin si Jared nagtukdo ki Enoch kan gabos na mga dalan nin Diyos.

22 Asin iyo ini an henyalohiya kan mga akeng lalake ni Adan, na ake nin Diyos, na sa saiya an Diyos, sa sadire niya, nakipag-olay.

23 Asin sinda mga parabalangibog nin katanosan, asin nagtataram asin nagpopropesiya, asin nangangapusan sa gabos na mga tawo, saen mang rona, na magsorolsol; asin an pagtubod ipinagtukdo sa mga kaarakian nin mga tawo.

24 Asin ini nangyaring naglipas na an gabos na mga aldaw ni Jared minaabot sa siaym na gatos asin anom na pulo may duwang taon, asin siya naggadan.

25 Asin si Enoch namuhay nin anom na pulo may limang taon, asin nangake ki Methuselah.

26 Asin ini nangyaring naglipas na si Enoch nagparabiyahe sa kadagaan, sa pag-iriba nin mga katawohan; asin habang siya nagbibiyahe, an Espiritu nin Diyos nagbaba paluwas sa langit, asin nag-erok sa saiya.

27 Asin siya nakadangog nin sarong boses gikan sa langit, na nagsasabi: Enoch, sakuyang ake, magpropesiya ka sa mga katawohang ini, asin magsabi sa sainda---Magsorolsol kamo, nin huli ta nagsabi an Kagurangnan: Ako anggot sa mga katawohang ini, asin an sakuyang makuring anggot nagsindi laban sainda; nin huli ta an saindang mga puso nagin matagason, asin an saindang mga talenga nagin bungog sa pagdadangog, asin an saindang mga mata dae nakakapaghiling sa harayo;

28 Asin para kaining kadakol na mga henerasyon, poon pa kaidtong aldaw na Ako an naglalang sainda, na sinda nagkawaratak-watak, asin pinagsikwal ako, asin naghanap kan sadire nindang mga kahulitan sa diklom; asin sa saindang sadireng abominasyon sinda naghimong manggadan, asin dae nagsusunod sa mga kasugoan, na Ako an nagtao sa saindang mga ama, si Adan.

29 Kumbayan, sinda nakapagsumpa kan saindang mga sadire, asin, sa paagi kan saindang mga panunumpa, sinda nakapagdara sa sadire ninda nin kagadanan; asin sarong impiyerno Ako an nag-andam para sainda, kun sinda habaong magsorolsol;

30 Asin ini sarong dikreto, na Ako an nagpadara paluwas poon sa kapinunan nin mundo, na gikan sa sakuyang sadireng nguso, gikan pa sa pundasyon kaini, asin sa paagi kan mga nguso nin sakuyang mga surugoon, an saindong mga ama, pinagdikreto ko ini, siring baya na ini ipagpapadara sa mundo, hanggan sa mga katapusan kaini.

31 Asin kunsoarin na si Enoch nakapagdangog kaining mga tataramon, siya nagduko kan saiyang sadire sa daga, sa atubangan nin Kagurangnan, asin nagtaram sa atubangan nin Kagurangnan, na nagsasabi: Tadaw po baya ta ako nakanagbo nin pabor sa saimong paghiling, asin ta ako baya sarong ake pa, asin an gabos na mga katawohan aranggot sako; nin huli ta ako maluya sa pagtataram; kumbaya ako pa an saimong surugoon?

32 Asin an Kagurangnan nagsabi ki Enoch: Maglakaw ka asin giboha siring na Ako an nagsugo saimo, asin mayong tawo an mangungulog saimo. Bukasa an saimong nguso, asin ini pagpapanoon, asin Ako an magtatao saimo nin pagsasabihon, nin huli ta an gabos na laman yaon sa sakuyang mga kamot, asin Ako an maggigibo siring na sako ini marahayon.

33 Sabiha sa mga katawohang ini: Pumili kamo ngonyan na aldaw, na magsirbe sa Kagurangnang Diyos na naghimo saindo.

34 Hilnga an sakuyang Espiritu yaon saimo, kumbaya an gabos na saimong mga tataramon Ako an mapananggana; asin an mga bukid magdudurulag sa atubangan mo, asin an mga salog magbabaralik gikan sa saindang mga kadalaydayan; asin ika mag-aantabay sako, asin Ako sa saimo; kun kaya maglakaw kang kaiba ko.

35 Asin an Kagurangnan nagtaram ki Enoch, asin nagsabi saiya: Lahidan mo an saimong mga mata nin lapok, asin hugasi sinda, asin ika makakapaghiling. Asin saiyang ginibo ini.

36 Asin saiyang nahiling an mga espiritu na an Diyos an naglalang; asin saiyang nahiling man an mga bagay na dae nahihiling kan natural na mata; asin maggikan kaidto nag-abot na mga kasabihan sa palibot nin kadagaan: Sarong tagakita an Kagurangnan nagpadara sa saiyang mga katawohan.

37 Asin ini nangyaring naglipas na si Enoch nagparalakaw sa kadagaan, sa pag-iriba nin mga katawohan, nagtitindog sa ibabaw nin mga burobukid asin haralangkaw na mga lugar, asin nagkukurahaw nin sarong makusugon na boses, nagpapatotoo laban sa saindang mga gibo; asin an gabos na mga tawo nagka-aranggot nin huli saiya.

38 Asin sinda nagdurulok sa pagdangog saiya, na yaon sa haralangkaw na mga lugar, nagsasabi sa mga tagapagsaray nin mga tolda: Magpawalat kamo digde asin bantayi an mga tolda, habang kami magpaduman sa paghiling sa tagakita, nin huli siya nagpropesiya, asin nagkaigwa nin sarong makangalas na bagay sa kadagaan; sarong layas na tawo na nag-abot sa pag-iriba niyato.

39 Asin ini nangyaring naglipas kunsoarin sinda nagdangog saiya, mayong tawo an nakapagdutdot saiya; nin huli ta katakutan an nag-abot sainda gabos na nakapagdangog saiya; nin huli ta siya naglakaw kaiba nin Diyos.

40 Asin may nagdulok na tawo sa saiya, na an pangaran Mahijah, asin nagsabi sa saiya: Sabiha samuya nin linaw siisay ka baya, asin gikan sa anong lugar ka hale?

41 Asin siya nagsabi sa sainda: Ako nagluwas gikan sa kadagaan nin Cainan, an kadagaan nin sakuyang mga ama, sarong kadagaan nin pagkamatanos hanggan sa aldaw na ini. Asin an sakuyang ama an nagtukdo sako sa gabos na mga dalan nin Diyos.

42 Asin ini nangyaring naglipas, habang ako nagbibiyahe gikan sa kadagaan nin Cainan, sa paagi nin dagat sirangan, ako nakahiling nin sarong bisyon; asin uya, an mga kalangitan ako nakahiling, asin an Kagurangnan nagtaram sako, asin nagtao sako nin kasugoan; kumbaya, nin huli kaining kausa, sa pagsunod sa kasugoan, ako baya nakakapagsabi kaining mga tataramon.

43 Asin si Enoch nagpadagos kan saiyang pagtataram, na nagsasabi: An Kagurangnan na nakipag-olay sako, iyo man sana an Diyos na yaon sa langit, asin siya an sakuyang Diyos, asin an saindong Diyos, asin kamo an sakuyang mga katugangan, asin tadaw baya ta naghuhurulitan kamo sa saindong mga sadire sana, asin nanikwalan sa Diyos nin langit?

44 An mga langit siya an naghimo; an kinaban iyo an saiyang pamitisan; asin an pundasyon kaini yaon saiya. Hilnga, siya na naglatad kaini, sarong hukbo nin mga tawo siya an nagdara sa ibabaw kan lalawgon kaini.

45 Asin an kagadanan nag-abot sa satuyang mga ama; daeng pagkukulang na satuyang nabibisto sinda, asin dae maisisikwal, asin magin sa pinakaenot kan gabos satuyang aram, na iyo ngani si Adan.

46 Nin huli sa sarong libro nin kagiromdoman satuyang naisurat sa pag-iriba niyato, na uyon sa disenyo na ipinagtao sa paagi kan muro nin Diyos; asin ini ipinagtao sa satuyang sadireng lengguwahe.

47 Asin habang si Enoch nagtataram kan mga tataramon nin Diyos, an mga katawohan nagkukurubog-kubog, asin dae makapagtagal sa saiyang presensiya.

48 Asin siya nagsabi sa sainda: Nin huli ta si Adan nahulog, kita man; asin sa paagi kan saiyang pagkahulog nag-abot an kagadanan; asin kita pinaghimong kaparte nin kasakitan asin kamondoan.

49 Hilnga si Satanas nag-abot sa pag-iriba nin mga kaarakian nin mga tawo, asin pinagtentaran sinda na masamba saiya; asin an mga tawo nagin mga karnal, senswal, asin makadiyablo, asin pinagsarhan gikan sa presensiya nin Diyos.

50 Pero an Diyos naipagpaaram na sa satuyang mga ama na an gabos na mga tawo kaipuhan na magsorolsol.

51 Asin siya nag-apod sa satuyang ama na si Adan sa paagi kan saiyang sadireng boses, na nagsasabi: Ako an Diyos; Ako an naghimo kan mundo, asin mga tawo bago pa man sinda nagin yaon sa laman.

52 Asin siya man nagsabi sa saiya: Kun ika magbalik sako, asin maghinanyog kan sakuyang boses, asin maniwala, asin magsolsol kan gabos mong mga kalapasan, asin magpabunyag, na iyo ngani sa tubig, sa pangaran nin sakuyang Bugtong na Piniling Ake, na panoon nin grasya asin kaotoohan, na iyo si Jesukristo, an bugtong na pangaran na ipinagtao sa irarom nin langit, na kun saen an kaligtasan maglakop sa mga kaarakian nin mga tawo, saimong mareresibe an regalo kan Espiritu Santo, sa paghahagad kan gabos na mga bagay sa saiyang pangaran, asin an anuman baya na saimong paghahagadon, ini ipagtatao sa saimo.

53 Asin an satuyang ama na si Adan nagtaram sa Kagurangnan, asin nagsabi: Tadaw po baya ta an mga tawo kaipong magsorolsol asin pagbunyagan sa tubig? Asin an Kagurangnan nagsabi ki Adan: Hilnga Ako nakapagpatawad na kan saimong kalapasan na nangyari sa Hardin nin Eden.

54 Magpoon kaidto nag-abot an kasabihan paluwas sa pag-iriba nin mga katawohan, na an Ake nin Diyos pinagpatawad na an orihinal na kasalan, na kun saen an mga kasalan nin mga magurang dae paninimbagon kan mga payo nin mga kaarakian, nin huli ta sinda pinagbilog na gikan pa sa pundasyon kan mundo.

55 Asin an Kagurangnan nagtaram ki Adan, na nagsasabi: Habang kadakulon kan sakuyang mga kaarakian an pinaglihi sa kasalan, arog kaini kunsoarin na sinda nagpoon nang magtaralubo, an kasalan minatalubo sa saindang mga puso, asin sinda makakanamit nin pait, na tanganing sinda mapuwedeng makaaram na pahalagahan an marahayon.

56 Asin ini ipinagtao sa sainda na makaaram nin marahay gikan sa maraot; kumbaya sinda mga ahente kan saindang mga sadire, asin Ako nakapagtao na sa saimo nin ibang batas asin kasugoan.

57 Kumbaya ipagtukdo ini sa saimong mga kaarakian, na tanganing an gabos na mga katawohan, saen man na rona, kaipong magsorolsol, o sinda sa kadunungan dae makakapagmana sa kahadean nin Diyos, nin huli ta mayo na bakong malinig na bagay an makakapag-erok duman, o mag-erok sa saiyang presensiya; nin huli ta, sa lengguwahe ni Adan, an Tawo nin Kabanalan iyo an saiyang pangaran, asin an pangaran kan saiyang Bugtong na Pinili na Ake nin Tawo, na iyo ngani si Jesukristo, sarong matanos na Hukom, na maabot sa kaluntukan nin panahon.

58 Kun kaya Ako matao saimo nin sarong kasugoan, ipagtukdong libre an mga bagay na ini sa saindong mga kaarakian, na magsasabi:

59 Na sa paagi kan rason na kalapasan nag-abot an pagkahulog, na an pagkahulog nagdara nin kagadanan, asin habang ika ipinagmundag sa mundo sa paagi nin tubig, asin dugo, asin kan espiritu, na Ako an naghimo, asin naggikan sa alpog an sarong buhay na kalag, arog kaini kamo kaipong mamundag giraray pasiring sa kahadean nin langit, sa tubig, asin kan Espiritu, asin magin nalinigan na sa paagi nin dugo, na iyo ngani an Dugo nin sakuyang Bugtong na Pinili; na tanganing kamo mapuwedeng pakabanalon gikan sa gabos na kasalan, asin magtamasa nin mga tataramon kan eternal na buhay kaining mundo, asin an eternal na buhay sa mundo maabot, na iyo ngani an immortal na kamurawayan;

60 Nin huli ta sa paagi nin tubig kamo magsusunod sa kasugoan; sa paagi kan Espiritu kamo mapagpananggana, asin sa paagi kan dugo kamo pakabanalon;

61 Kun kaya ini ipinagtao tanganing mag-antabay saindo; an rekord kan langit; an Tagapaglinga; an matuninongon na mga bagay nin immortal na kamurawayan; an katotoohan kan gabos na mga bagay; iyan na nakakapagpakusog kan gabos na mga bagay, na nakakapaghimong mabuhay an gabos na mga bagay; iyan na nakakaaram kan gabos na mga bagay, asin nagkaigwa nin bilog na kapangyarihan na uyon sa kadunungan, pagkaherak, katotoohan, hustisya, asin paghukom.

62 Asin ngonyan, hilnga, Ako nagsasabi sa saindo: Iyo ini an plano nin kaligtasan sa gabos na mga tawo, sa paagi kan dugo kan sakuyang Bugtong na Pinili, na maabot sa kaluntukan nin panahon.

63 Asin hilnga, an gabos na mga bagay igwa kan saindang kaagidan, asin gabos na mga bagay pinaglalang asin pinaghimo tanganing magpatotoo sako, pareho sa mga bagay na temporal, asin mga bagay na espirituwal; mga bagay na yaon sa mga langit sa itaas, asin mga bagay na yaon sa kinaban, asin mga bagay na yaon sa irarom kan kinaban, pareho sa itaas asin irarom: gabos na mga bagay nagpapatotoo sako.

64 Asin ini nangyaring naglipas, kunsoarin na an Kagurangnan nagtaram ki Adan, satuyang ama, na si nagngayo-ngayo sa Kagurangnan, asin siya pinagdara paharayo kan Espiritu nin Kagurangnan, asin pinagdara pababa sa tubig, asin ipinagpamugtak sa irarom nin tubig, asin ipinagdara paluwas sa tubig.

65 Asin kaya siya pinagbunyagan, asin an Espiritu nin Kagurangnan nagbaba para saiya, asin kaya siya namundag sa Espiritu, asin nagin napakakusog sa laog nin tawo.

66 Asin saiyang nadangog an sarong boses na nagluwas gikan sa langit, na nagsasabi: Ikan pinagbunyagan nin kalayo, asin kan Espiritu Santo. Iyo ini an patotoo kan Ama, asin kan Ake, na magpopoon ngonyan asin sa daeng kasagkoran;

67 Asin ika nakasusog sa orden niya na mayong kapinunan nin mga aldaw o katapusan nin mga taon, gikan sa gabos na eternidad hanggan sa gabos na eternidad.

68 Hilnga, ika saro sako, sarong ake nin Diyos; asin kaya lugod an gabos magigin sakuyang mga ake. Amen.